Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Q-CAT Lighting b.v., versie juli 2019

Download

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Q-CAT Lighting b.v. opgestelde offertes en op de tussen haar en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 2. Bij afwijking van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden – welke afwijking schriftelijk door Q-CAT Lighting b.v. moet zijn bevestigd – blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Q-CAT Lighting b.v., niet door aan de vennootschap verbonden personen. Dit geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan de vennootschap verbonden persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, behoudens indien deze een termijn voor de aanvaarding inhouden.
 2. Indien de opdrachtgever aan Q-CAT Lighting b.v. gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag Q-CAT Lighting b.v. uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar offerte daarop baseren.
 3. De van de offerte deel uitmakende documenten van de hand van Q-CAT Lighting b.v. (zoals technische beschrijvingen, ontwerpen, tekeningen, (proef)modellen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Q-CAT Lighting b.v.. Zij mogen niet zonder haar schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Indien de opdrachtgever de offerte niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in lid 3 bedoelde documenten aan Q-CAT Lighting b.v. terug te geven.
 5. Q-CAT Lighting b.v. is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3 Prijzen en kostenverhogende omstandigheden

 1. 1. De door Q-CAT Lighting b.v. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, vervoers-, verpakkings-, verzendings-, transport en eventuele hijswerkkosten.
 2. Wanneer kostenverhogende omstandigheden zich voordoen, dient Q-CAT Lighting b.v. de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan in kennis te stellen.
 3. Kostenverhogende omstandigheden welke na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de levering van de zaken zich voordoen en die niet te wijten zijn aan Q-CAT Lighting b.v., mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Bij een prijsstijging van 10% of meer is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Levertijd en wijze van levering

 1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar deze geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Q-CAT Lighting b.v. haar bedrijf uitoefent.
 3. Q-CAT Lighting b.v. is niet gehouden tot deelleveringen.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Q-CAT Lighting b.v. bij deze ophaalt, of indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Q-CAT Lighting b.v. door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. Q-CAT Lighting b.v. is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Alle kosten en schade welke voor Q-CAT Lighting b.v. ontstaan wegens weigering van in ontvangstname door de opdrachtgever van de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening van de opdrachtgever, de kosten van opslag daaronder begrepen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Na levering blijft Q-CAT Lighting b.v. eigenaar van de geleverde zaken, zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
 2. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar van Q-CAT Lighting b.v. te bewaren.
 4. De opdrachtgever dient Q-CAT Lighting b.v. onmiddellijk te informeren, indien beslag wordt gelegd op door haar geleverde zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust. De opdrachtgever dient voorts de beslaglegger onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat het eigendom van de in beslag genomen zaken bij de Q-CAT Lighting b.v. rust.
 5. Nadat Q-CAT Lighting b.v. haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat Q-CAT Lighting b.v. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 6. Indien Q-CAT Lighting b.v. geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Q-CAT Lighting b.v. te verpanden.

Artikel 6 Ontbinding en annulering

 1. 1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat sprake is van een tekortkoming van Q-CAT Ligting b.v. en laatstgenoemde hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Q-CAT Lighting b.v. heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Q-CAT Lighting b.v. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien de op- drachtgever:
  1. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Q-CAT Lighting b.v. voorzienbaar is dat hij
   daarin zal tekortschieten;
  2. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  3. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  4. overgaat tot liquidatie of ontbinding van zijn onderneming;
  5. geconfronteerd wordt met een beslaglegging op (een gedeelte van) zijn vermogen.

Ontbinding en opschorting geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Q-CAT Lighting b.v. gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. De opdrachtgever is in deze gevallen gehouden tot vergoeding van alle vermogensschade aan Q-CAT Lighting b.v..

Artikel 7 Reclames

 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Q-CAT Lighting b.v. de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Q-CAT Lighting b.v. er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het genoemde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Indien de gebreken bij aflevering niet waarneembaar waren en pas later aan het licht komen, moeten die gebreken binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk bij Q-CAT Lighting b.v. worden gemeld. Indien de opdrachtgever niet tijdig protesteert, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
 3. Q-CAT Lighting b.v. is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 4. De prestatie van Q-CAT Lighting b.v. geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel in acht heeft genomen.
 5. Indien de geleverde zaak niet deugdelijk is, moet deze franco aan Q-CAT Lighting b.v. worden geretourneerd. Daarna zal Q-CAT Lighting b.v. kiezen of zij de zaak herstelt of vervangt, dan wel de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Artikel 8 Garanties

 1. Q-CAT Lighting b.v. garandeert de door haar verkochte en geleverde zaken op goede werking, maar daarbij gelden de volgende beperkingen. De garanties met betrekking tot zaken die Q-CAT Lighting b.v. elders inkoopt, zijn beperkt tot de fabrieksgarantie. De garanties met betrekking tot door de Q-CAT Lighting b.v. zelf vervaardigde constructies en materialen eindigen zes maanden na aflevering.
 2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage; onoordeelkundig gebruik; niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden. Bovendien wordt geen garantie gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
 3. Mededelingen door of namens Q-CAT Lighting b.v. gedaan betreffende de kwaliteit, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de geleverde zaken gelden alleen als garantie, indien zij schriftelijk en in de vorm van een garantie zijn gedaan.
 4. De aansprakelijkheid van Q-CAT Lighting b.v. op grond van een garantie, is beperkt tot herstel, aanvullende levering of herlevering
  danwel creditering.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Q-CAT Lighting b.v. is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Q-CAT Lighting b.v. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking de schade waartegen Q-CAT Lighting b.v. verzekerd is onder haar aansprakelijkheidsverzekering. De polis en de voorwaarden van de verzekering liggen voor elke opdrachtgever bij Q-CAT Lighting b.v. ter inzage.
 2. In alle gevallen waarin Q-CAT Lighting b.v. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of het gegeven advies waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de aansprakelijkheid of schade is gedekt onder een verzekering van Q-CAT Lighting b.v., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.
 3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaam- heden wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
  3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
 4. Indien door toedoen van de opdrachtgever of door een derde een schade op enigerlei wijze is vergroot, is Q-CAT Lighting b.v. in zoverre niet aansprakelijk.
 5. Q-CAT Lighting b.v. is niet aansprakelijk voor schade aan de door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar te bewerken of te verwerken materialen of producten, indien de opdrachtgever Q-CAT Lighting b.v. niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en oppervlaktebewerkingen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Q-CAT Lighting b.v. voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen die wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (me- de) bestond uit door Q-CAT Lighting b.v. geleverde producten en/of materialen.
 7. Iedere vordering jegens Q-CAT Lighting b.v. behalve die welke door haar is erkend vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na levering.
 8. De werknemers, hulppersonen en vertegenwoordigers van Q-CAT Lighting b.v. kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan deze voorwaarden te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 10 Overmacht

 1. Q-CAT Lighting b.v. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door Q-CAT Lighting b.v. te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Q-CAT Lighting b.v. niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, overstroming, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, oorlog, mobilisatie, onlusten, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, import- of handelsbeperkingen.

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien tijdige betaling uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 2. Q-CAT Lighting b.v. behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of de zaken eerst te leveren na ontvangst van een vooruitbetaling van de opdrachtgever. Eveneens behoudt zij zich het recht voor een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor beta- ling van de opdrachtgever te verlangen. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in ver- zuim. Q-CAT Lighting b.v. heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.
 3. Reclame door de opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting niet op.
 4. Indien de opdrachtgever met enige betaling aan Q-CAT Lighting b.v. in verzuim is, zijn alle vorderingen van de Q-CAT Lighting b.v. op de opdrachtgever onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Dit geldt evenzeer indien de opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.
 5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever direct rente aan Q-CAT Lighting b.v. verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
 6. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de opdrachtgever aan Q-CAT Lighting b.v. alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van EUR 250,00. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  Over de eerste EUR 2.500,00: 15%
  Over het meerdere tot EUR 5.000,00: 10% Over het meerdere tot EUR 10.000,00: 5% Over het meerdere vanaf EUR 10.000,00: 1%.
  Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 7. Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Q-CAT Lighting b.v. te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Q-CAT Lighting b.v..

Artikel 12 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen opdrachtgever en Q-CAT Lighting b.v. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.
 2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Q-CAT Lighting b.v. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen.